สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำพล ลมปลิว

พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าแลเครื่องแต่งกาย กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าแลเครื่องแต่งกาย กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์