บริการของเรา

พัฒนาชุมชนใสสะอาด

พัฒนาชุมชนใสสะอาด

มิติที่ 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส1-2
พันธสัญญาผู้บริหาร2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

นโยบายความโปร่งใส

ประกาศ เรื่องมาตรฐานจริยธรรมของพัฒนาการ

แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิ

หนังสือประสานอำเภอ_พชใสสะอาด มิติที่ 1

หมวด 300 ส่งเสริมค่านิยมองค์การ ABCDEF

มิติที่ 2
ข้อมูลที่สามารถเข้าดูได้

ขั้นตอนการตอบข้อหารือ

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

คำสั่งคณะทำงานข้อมูลข่าวสาร

คุ่มือการจัดซื้อจัดจ้างโครงการโคก หนอง นา

คู่มือOTOP

คู่มือการใช้แบบมาตรฐานในการทำงานปรับรูป

คู่มือการดำเนินการโครงการ-กข.คจ.

คู่มือการดำเนินงานกองทุนชุมชน

คู่มือการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือนวัตวิถี

คู่มือปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับกองทุน

คู่มือประชารัฐ (1)

คู่มือประชารัฐ

คู่มือผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

คู่มือมชช.

คู่มือระบบTPMAP

คู่มือวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คู่มือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการประกวดเว็บไซต์

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร

แนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ

แนวทางการบูรณาการแผนตำบล

แนวทางการสร้างสัมมาชีพ

ประกาศขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา1

แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดมิติ2.docx

พรบ.ข้อมุลข่าวสาร2540

มิติที่ 3

ระดับที่ ๑ เผยแพร่งานตามภารกิจของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบทางช่องทางต่างๆ

มิติที่ 4

ลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์

มิติที่ 5

คำสั่งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

น.แจ้งนโยบายมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบาย มาตรการ รักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

ประกาศ มาตรการการรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำ

(Visited 1 times, 1 visits today)