Personnel

 

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา

พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

นายสมพบ สีหาบัณฑิต

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

นายประวิทย์ ศรีสว่าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

 

นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

 

นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสาวศุราวัลย์ พิมพ์โคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสาวนภาวรรณ ภาษีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

นางสาวน้ำฝน วันสา

เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายธัชพล ศรีถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางพรทิพย์ แดงน้อย

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

 

นายนพดล ทองจันดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

 

ดร.พีระ กันหาชิน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

 

นายคนองเดช กงเพชร

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

 

นายสวัสดิ์ ลมกาหลง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

 

นายยงยุทธ เจิมสันเทียะ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นายเกียรติศักดิ์ แสงจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสุปรานี ละครชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางเพ็ญประพา เสงี่ยมกลาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวศิริรัตน์ สะท้าน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

นางสาวสุจิรา อ้วยมะเดื่อ

พนักงานบันทึกข้อมูล

 

นายพรเทพ เปียซื่อ

พนักงานขับรถ

 

นางนงคราญ ถาวะโร

แม่บ้าน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)