ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าแลเครื่องแต่งกาย กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าแลเครื่องแต่งกาย กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์