ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนมกราคม 2566”

“พช.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนมกราคม 2566”

“พช.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนมกราคม 2566”

วันนี้ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน มกราคม 2566 ดังนี้
1)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (ภารกิจสำคัญฯ)
2)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3) การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภารกิจสำคัญฯ)
4)การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5)การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
6)การบริหารงานโครงการฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาและตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย (ภารกิจสำคัญ)
7)โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
8)การขับเคลื่อนงาน Flagship project “ตำบลเข้มแข็งฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานฯ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ ให้ข้อมูลรับมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)