ข่าวประชาสัมพันธ์

“ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ”

“ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ”

“ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ”

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดหนองบัวลำภู (คจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำเสนอข้อมูลตามมีวาระการประชุมดังนี้
1. กระบวนการขับเคลื่อนฯ การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินงานการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2565)
2. การมอบนโยบาย และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
3. การมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ “ศจพ. จ.” และ “ศจพ.ระดับต่าง ๆ”
และการนำเสนอผลการดำเนินงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขการดำเนินงานในระดับอำเภอ ของ ศจพ.อ. โดยนายอำเภอ และผู้แทนนายอำเภอ สำหรับในภาพรวมจังหวัดหนองบัวลำภู มีเป้าหมายในระบบ TPMAP จำนวน 7,187 ครัวเรือน (ตั้งต้น 6,265 ครัวเรือน และ ครัวเรือนตกหล่น 924 ครัวเรือน) และทีมพี่เลี้ยงเข้าดูแลครัวเรือนครับทั้ง 7,187 ครัวเรือนแล้ว โดยสามารถแยกประเภทครัวเรือนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.อยู่รอด จำนวน 129 ครัวเรือน
2.พอเพียง จำนวน 1,925 ครัวเรือน
3.ยั่งยืน จำนวน 5,133 ครัวเรือน
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่าจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือน โดยทีมพี่เลี้ยงได้ช่วยเหลือดูแลนำทุกๆครัวเรือน เข้าสู่กระบวนการแก้จน “หนองบัวลำภู สู้จน” ครบทุกครัวเรือน
นอกจากนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนยากจน ร่วมกันสร้างความยั่งยืน และมอบให้มีการประเมินผลครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)