ข่าวประชาสัมพันธ์

“หนองบัวลำภู ประชุมนำเสนอและรับรองข้อมูล จปฐ. ปี 65 พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน”

“หนองบัวลำภู ประชุมนำเสนอและรับรองข้อมูล จปฐ. ปี 65 พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน”

“หนองบัวลำภู ประชุมนำเสนอและรับรองข้อมูล จปฐ. ปี 65 พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลแก่ทุกภาคส่วน”
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ตามโครงการนำเสนอและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 โดยมีคณะกรรมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู และพัฒนาการอำเภอ รวมจำนวน 38 คน เข้าร่วมการประชุมฯ
การประชุมครั้งนี้ นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางแสงตะวัน แก้วอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ต่อที่ประชุม และคณะทำงานฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
ปี 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู มีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 101,999 ครัวเรือน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 102,443 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.44 ในภาพรวมของจังหวัด ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 27 ตัวชี้วัด โดยที่ประชุมมีมติรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด และส่งรายชื่อผู้ที่ตกเกณฑ์แต่ละตัวชี้วัดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)