ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช. หนองบัวลำภู ร่วมการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตตรวจราชการที่ 10″

“พช. หนองบัวลำภู ร่วมการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตตรวจราชการที่ 10″

“พช. หนองบัวลำภู ร่วมการประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 เขตตรวจราชการที่ 10″

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการฯ และนายสมยศ  สุดแสนยา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ คณะกรรมการการประกวดโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

โดย นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมรับฟังและให้กำลังใจคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านขาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ในการนี้ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการสารสนเทศตำบลต้นแบบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ หน่วยงานภาคี ร่วมนำเสนอข้อมูลการจัดการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยมีประเด็นที่เสนอ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของตำบลบ้านขาม
การบริหารการจัดการ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล
การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหางบประมาณ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)