ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู มอบรางวัลบุคลากรต้นแบบค่านิยมองค์กรกรมการพัฒนาชุมชน ABCDEF S&P

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู มอบรางวัลบุคลากรต้นแบบค่านิยมองค์กรกรมการพัฒนาชุมชน ABCDEF S&P

💠สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู มอบรางวัลบุคลากรต้นแบบค่านิยมองค์กรกรมการพัฒนาชุมชน ABCDEF S&P 💠

🗓 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
⏲️ เวลา 09.00 น.

นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบค่านิยมองค์กรกรมการพัฒนาชุมชน ABCDEF S&P กิจกรรม “คน พช. เมืองลุ่มภู Change for Good แชร์ความรู้สู่การเปลื่ยนแปลง” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูมีทัศนคติ จิตสำนักดีและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน มีปณิธานความมุ่งมั่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรธรรมมาภิบาล/คุณธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานนำค่านิยมองค์กรไปใช้ในการปฏิบัติในระดับหน่วยงาน โดยเชิญชวนให้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกันโหวตคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ และมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบค่านิยมองค์กร ABCDEF S&P 8 ด้าน จำนวน 11 คน (ค่านิยมองค์กร P:Practical สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีบุคลากรได้คะแนนโหวตเท่ากัน จำนวน 4 คน) ดังนี้
A= Appreciation : ชื่นชม
นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง
B= Bravery : กล้าหาญ
นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
C= Creativity : สร้างสรรค์
นายสวัสดิ์ ลมกาหลง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
D= Discovery : ใฝ่รู้
นางสาวสริตา จงนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
E= Empathy :เข้าใจ
นางสาวปิยะรัตน์ ดีศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
F= Facilitation : เอื้ออำนวย
นางสาวศุราวัลย์ พิมพ์โคตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
S= Simplify : ทำให้ง่ายขึ้น
นางสาวพวงผกา ช่างชัย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
P= Practical : สามารถปฏิบัติงานได้จริง
นางแสงตะวัน แก้วอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางพรทิพย์ แดงน้อย พัฒนาการอำเภอสุวรรณคูหา
นายอธิกรณ์ สุวรรณนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายศุราวุธ กลางนอก นักวิการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

#ABCDEF S&P

🏞 หนองบัวลำภู 🏞
🏘 เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)