ข่าวประชาสัมพันธ์

“ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่”

“ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่”

“ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่”
วันนี้ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้มอบหมายนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนอผลการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหนองบัวลำภู (ศจพ.จ.) ในระดับพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภูมีเป้าหมายในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ จำนวน 7,178 ครัวเรือน โดยการบูรณาการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ตามประกาศวาระจังหวัดหนองบัวลำภูในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ
– พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางและครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ประกอบด้วย การช่วยเหลือเบื้องต้นมอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์เด็ก 2 ครั้ง (งบประมาณปี 64 จำนวน 3,000 บาท งบประมาณปี 65 จำนวน 3,000) บาท มอบเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ 20,000 – 30,000 บาท/ราย จำนวน 38 ราย (งบประมาณ 1,140,000 บาท)
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือเบื้องต้นมอบถุงยังชีพ ต่อเติมบ้าน ประสานงานในพื้นที่ส่งต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
– รพ.สต. ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเตียง อนุเคราะห์เตียงผู้ป่วย
– เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์ผัก
– พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ มอบของในการดำรงชีพจากเจ้าหน้าที่พช.และสตรีตำบล/ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ครัวเป้าหมาย อาทิ การเลี้ยงหอยเชอรี่ การปลูกผักระยะสั้น การทำแหนมหมู การทำมะม่วงแช่อิ่ม การทำน้ำพริกกากหมู การจักสานไม้ไผ่ การทำปลาส้ม เป็นต้น
– เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมตุ้มโฮมซ่อมแซมบ้านพอเพียงหลังแรก ที่บ้านนายณรงค์กร หงษ์ศรีบ้านวังไผ่ หมู่ 11 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
– บริษัทคุณข้าวคุณน้ำ สนับสนุนเจาะน้ำบาดาล มูลค่า 16,000 บาท
– โรงงานน้ำตาลเอราวัณ สนับสนุนเงินสร้าง/ซ่อมบ้าน จำนวน 21 หลัง เป็นเงินกว่า 700,000 บาท
– โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ออกแบบและประมาณราคาสร้างบ้าน
– วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สนับสนุนช่างอาสาสร้างบ้าน
– รร.หนองบัววิทยายน เปิดรับบริจาค จำนวน 213,639.50 บาท
– กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดหนองบัวลำภู สนับสนุนผ้าอ้อมอนามัย ถุงยังชีพ และมอบเงินบริจาคในการสร้างบ้าน จำนวน 59,600 บาท เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้าน
สำหรับผลการช่วยเหลือครัวเรือนเบื้องต้นและการบันทึกในระบบ Logbook ของจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการแล้ว จำนวน 6,916 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.23
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำชับนายอำเภอทุกอำเภอ ให้ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” โดยศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้พบว่า มีครัวเรือนที่เกินศักยภาพของ ศจพ.อ. จำนวน 35 ครัวเรือน และได้สั่งการให้จัดประชุม ศจพ.จ. เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบต่อไป นอกจากนี้ ยังให้กำชับต้องกำกับติดตาม ทีมพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขแบบพุ่งเป้า เกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและการ จัดทำแผนครัวเรือนด้วยหลัก 4 ท คือ ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก โดยการมีส่วนร่วมของครัวเรือนในการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากับทีมพี่เลี้ยงโดยสมัครใจ ไม่เป็นการบังคับรวมทั้งกำกับและติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน ศจพ. ทุกระดับพร้อมบันทึกลงใน Logbook
รวมถึงให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้เน้นย้ำในการสร้างความเข้าใจกับ ศจพ.ในทุกระดับ
ในส่วนของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วได้กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณรัฐบาล ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยตนทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในสังคมอีกต่อไป
🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰
#TPMAP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)