ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”และประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”และประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต”และประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”
📅วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
⏰เวลา 17.00 – 19.30 น.

💠ที่หมายที่ 1 เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต💠
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี เสด็จถึงเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพลในเวลา 17.00 น. กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดหนองบัวลำภู เฝ้ารับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพลับพลาพิธีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลรายงานประวัติ และความเป็นมาในการบูรณปฏิสังขรณ์ เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตและพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เปิดแพรคลุมป้าย เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และประกอบพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณมณฑลพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงวางผอบอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ไว้ที่ประดิษฐานภายใน เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี ทรงวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุและทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่ ที่จัดแสดงไว้ในเจดีย์อัฐบริขาร เขมาภิรโต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น
นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศัทธา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 150 ราย ตามลำดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี ทรงลาพระสงฆ์และเสด็จออกจากพลับพลาพิธี เพื่อไปยังที่หมายที่สอง

💠ที่หมายที่ 2 กุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย 💠
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เสด็จถึงกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย เสด็จขึ้นกุฏิหลวงปู่ ทรงวางพวงมาลัย จุดธูป เทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย และทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่ และรูปถ่ายหลวงปู่ตามพระราชอัธยาศัย และเสด็จลงจากกุฏิ ไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโยในที่หมายที่สาม

💠ที่หมายที่ 3 พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย💠
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เสด็จเข้าพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์ ทรงสรงอัฐิธาตุหลวงปู่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนสักการะ เสร็จพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินีนาถ ได้ทอดพระเนตร ประวัติและเครื่องบริขาร หลวงปู่ขาวอนาลโย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี ทรงปลูกต้นพยุง (ต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู) จำนวน 2 ต้น และทรงเยี่ยมราษฎร ที่มาเข้ารับเสด็จตามพระอัธยาศัย
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระราชินี ฉลองพระองค์งดงาม ด้วยผ้าขิดสลับหมี่ ลายกาบแก้วบัวบาน ในการเสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งนี้
ในการเข้ารับเสด็จของราษฎรของจังหวัดหนองบัวลำภู ตามหมายที่ 3 ในครั้งนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยการนำของ นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดเตรียมความพร้อม เตรียมสถานที่ เตรียมราษฎร เตรียมสิ่งของและผลิตภัณฑ์ OTOP ทูลเกล้า ฯ ถวาย จำนวน 61 ชิ้นงาน และนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ ได้นำ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ได้เข้ารับเสด็จ ฯ และทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดหนองบัวลำภู

📍 ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

🏔หนองบัวลำภู🏔
🌟เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว🌟

(Visited 1 times, 1 visits today)