ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรมแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022

การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรมแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรมแพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2022 วงเงินงบประมาณ 4,965,200 บาท  โดยมีกิจกรรมย่อยจำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

  1. เพิ่มทักษะการแปรรูปตามหลักสูตรวิชชาลัยฯ  (628,800)
  2. ฝึกอบรมการตลาดออนไลน์ (122,200)
  3. จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัด (2,000,000)
  4. จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระดับภูมิภาค (2,214,200)

รายละเอียดการดำเนินการดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ของจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป

 

ตัวชี้วัด  ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับรายได้ในปีที่ผ่านมา

ผลผลิต 

1) มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการจำนวนอย่างน้อย 150 กลุ่ม ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการผลิต การแปรรูปผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์

2) มีการส่งเสริมด้านการตลาดในระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง

3) มีการส่งเสริมด้านการตลาดในระดับภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง

ผลลัพธ์

1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ของจังหวัดหนองบัวลำภู มีช่องทางการตลาดที่เป็นระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้น

ผลกระทบ : กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ คุณภาพและบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมมีการขยายตลาดให้กับกลุ่มเพื่อเพิ่มรายได้

(Visited 1 times, 1 visits today)