ข่าวประชาสัมพันธ์

🌟 หนองบัวลำภู kick Off OTOP เพื่อชุมชน “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เด่น” 🌟

🌟 หนองบัวลำภู kick Off OTOP เพื่อชุมชน “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เด่น” 🌟

🌟 หนองบัวลำภู kick Off OTOP เพื่อชุมชน “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เด่น” 🌟
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ⏰ เวลา 13.00 น.⏰

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เด่น
นางศิวพร กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการจำนวน 874 กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ชุมชน 1,777 ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาต่อยอดเป็นของฝากของที่ระลึกในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดได้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เด่น มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมช่องทางด้านการตลาด สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และเพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละตำบลเป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวสรุปว่า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 59 ตำบล 118 คน และเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์เด่นเป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 59 ผลิตภัณฑ์/ตำบล
📍 ณ หอประชุมสีหราช วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
🌟หนองบัวลำภู🌟
🏔เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)