ข่าวประชาสัมพันธ์

“หนองบัวลำภู เดินหน้าพัฒนาทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมือง”

“หนองบัวลำภู เดินหน้าพัฒนาทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมือง”

“หนองบัวลำภู เดินหน้าพัฒนาทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมือง”
วันนี้ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมืองและส่งเสริมการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 3 และ 4 ณ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (เทวาผ้าไทย) ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่ากิจกรรมส่งเสริมทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมืองและส่งเสริมการตลาดออนไลน์ เป็นกิจกรรม/โครงการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดขึ้น ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ สร้างแรงบันดาลใจในการแปรรูปผ้าพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และประชาชนชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอีกวิธีการ ที่จะเพิ่มสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
โดยดำเนินการจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 80 คน ดำเนินการรุ่นละ 10 วัน โดยใช้พื้นที่ของวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ทั้ง 2 แห่งๆ ละ 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 9 ตุลาคม 2564 เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วยหลักการออกแบบ ความรู้เรื่องผ้า เทคนิคพื้นฐานการออกแบบ หลักการตัดเย็บ เทคนิคการวัดตัว และเทคนิคการตัดเย็บเป็นต้น
จากผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา คณะทำงานได้ประเมินผลการดำเนินงานในเบื้องต้น พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการ และมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมและสมควรได้รับวุฒิบัตร จำนวน ทั้งสิ้น 40 คน
ด้าน นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดฯกล่าวปิดท้ายว่าจังหวัดหนองบัวลำภู มีผ้าทอพื้นเมืองที่โดดเด่นมีประวัติยาวนาน ทรงคุณค่า ดังนั้น การแปรรูปผ้าทอพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่า ก็เป็นอีกวิธีการที่จะช่วยยกระดับรายได้ของคนในจังหวัดหนองบัวลำภูให้เพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้น ขอให้ทุกท่านได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ท่านทั้งหลายได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง รวมไปถึงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของท่านเอง รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ท่านมีอยู่แล้วและที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้กับลูกหลาน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของจังหวัดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)