ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม เนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 59 ปี“

“พช.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม เนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 59 ปี“

“พช.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม เนื่องในวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 59 ปี“

วันนี้ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดพิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานดำเนินกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 59 ปี โดยได้อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพี่น้องข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่รับใช้งานใต้เบื้องพระยุคลบาทในการสนองงานตามพระปฐมบรมราชโองการ จึงต้องขยัน อดทน และทำตนให้เป็นที่รักของคนในชุมชน ให้การช่วยเหลือและติดตามงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ตามสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสมคิด จันทมฤก) ความตอนหนึ่งที่ได้อัญเชิญพระปฐมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”ให้ยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนตลอดไป
นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบวุฒิบัตรฯ เกียรติบัตร ร่วมรับฟังธรรมเทศนา หัวข้อ “มงคลธรรม มงคลชีวิต หลักปฏิบัติตนในภาวะวิกฤติ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019” และร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
สำหรับการมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตร ประกอบด้วย
๑) มอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) จำนวน ๑ ราย ได้แก่
นายธีระพล ทัศวงษา พัฒนาการอำเภอโนนสัง
๒) มอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ ๑๑๘ จำนวน ๑ ราย ได้แก่
นางสาวสุดารัตน์ พรหมกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา
๓) มอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวน ๔ ราย ดังนี้
(๑) ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่
นายธีระพล ทัศวงษา พัฒนาการอำเภอโนนสัง
(๒) ประเภทวิชาการ ได้แก่
นางสาวพวงผกา ช่างชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
(๓) ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่
นางสาวสริตา จงนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา
(๔) ประเภทสนับสนุน ได้แก่
นางสาวทิพวรรณ แดนคำสี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
๔) มอบเกียรติบัตรการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้
(๑) ชุดความรู้ระดับหน่วยงาน
– หมวดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุดความรู้ “การพัฒนา โคก หนอง นา โมเดล สู่ศูนย์จิตอาสา
พัฒนาชุมชน”
เจ้าของชุดความรู้ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา
– หมวดภารกิจนโยบายสำคัญ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุดความรู้ “การเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
จังหวัดหนองบัวลำภู”
เจ้าของชุดความรู้ คือ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ชุดความรู้ “การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดหนองบัวลำภู”
เจ้าของชุดความรู้ คือ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
– หมวดระเบียบกฎหมาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุดความรู้ “เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอโครงการ”
เจ้าของชุดความรู้ คือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
(๒) องค์ความรู้รายบุคคล
– หมวดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”
เจ้าขององค์ความรู้ คือ นางสาวคนึงนิจ แซงบุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
โคก หนอง นา โมเดล”
เจ้าขององค์ความรู้ คือ นายพิพัฒน์ พรรคพวก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง
– หมวดภารกิจนโยบายสำคัญ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.)”
เจ้าขององค์ความรู้ คือ นายศราวุธ กลางนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ องค์ความรู้ “ลงมือ ๑ ครั้ง บรรลุเป้าหมายหลายอย่าง
(ทำงาน ๑ งาน บรรลุเป้าหมายหลายงาน)”
เจ้าขององค์ความรู้ คือ นางสาวสริตา จงนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ องค์ความรู้ “เทคนิคการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต
ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)”
เจ้าขององค์ความรู้ คือ นางสุมาลี โคตรเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ องค์ความรู้ “การแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) หนองบัวลำภูสู้จน ค้นความจริง”
เจ้าขององค์ความรู้ คือ นางพิชญาภรณ์ บัวสระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
– หมวดระเบียบกฎหมาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ “การลดระยะเวลาในการออกแบบและกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้างชลประทานในงาน โคก หนอง นา โมเดล”
เจ้าขององค์ความรู้ คือ นายสวัสดิ์ ลมกาหลง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

๕) มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบการใช้ค่านิยมองค์การ
กรมการพัฒนาชุมชน ABC DEF S&P จำนวน ๘ ราย ดังนี้
(๑) ค่านิยม A (Appreciation) การชื่นชม ได้แก่
นางสาวปิยะรัตน์ ดีศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสัง
(๒) ค่านิยม B (Bravery) กล้าหาญ ได้แก่
นางสาวพวงผกา ช่างชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
(๓) ค่านิยม C (Creativity) สร้างสรรค์ ได้แก่
นางสาวสริตา จงนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา
(๔) ค่านิยม D (Discovery) ใฝ่รู้ ได้แก่
นายศราวุธ กลางนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง
(๕) ค่านิยม E (Empathy) เข้าใจ ได้แก่
นางกชพร สีมาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
(๖) ค่านิยม F (Facilitation) เอื้ออำนวย ได้แก่
นางชวนพิศ วิจิตรขจี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
(๗) ค่านิยม S (Simplify) ทำให้ง่าย ทำให้เข้าใจง่าย ทำให้ชัดเจน ได้แก่
นายอธิกรณ์ สุวรรณนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ
(๘) ค่านิยม P (Practical) ปฏิบัติได้จริง เหมาะสม ได้แก่
นายสวัสดิ์ ลมกาหลง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กลุ่มงานยุทธสาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)