ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.หนองบัวลำภู เดินหน้าพัฒนาทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมือง”

“พช.หนองบัวลำภู เดินหน้าพัฒนาทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมือง”

“พช.หนองบัวลำภู เดินหน้าพัฒนาทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมือง”
วันนี้ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมืองและส่งเสริมการตลาดออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมทักษะการแปรรูปผ้าพื้นเมือง ดำเนินการจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 80 คน ดำเนินการรุ่นละ 10 วัน โดยใช้พื้นที่ของวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภูทั้ง 2 แห่งๆ ละ 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐและมีความสนใจอยากเข้าเรียนรู้ สมาชิกของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความสนใจ ในระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 9 ตุลาคม 2564
นางแสงตะวัน แก้วอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าหนองบัวลำภู มีผ้าที่สวยงามหลากหลายแต่ยังขาดทักษะการแปรรูป เป็นชุดสำเร็จรูป ทางจังหวัดหนองบัวลำภูได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)