ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองบัวลำภู เข้ารับการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

พช.หนองบัวลำภู เข้ารับการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

พช.หนองบัวลำภู เข้ารับการประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ < 2 กรกฎาคม 2564> ⏰ 09.00 น.
นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 และนางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมคณะประเมินคัดเลือกข้าราชการและ ลูกจ้างดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบให้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นายธีระพล ทัศวงษา พัฒนาการอำเภอโนนสัง
2. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางสาวพวงผกา ช่างชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวสริตา จงนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา
4. ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสาวทิพวรรณ แดนคำสี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
5. หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด
หลังจากที่นำเสนอครบทุกประเภท นำเสนอผลการดำเนินงานฯ คณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพื่อประกอบการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมรับการประเมิน ทุกประเภทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
สำหรับในภาคบ่ายนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานในพิ้นที่ ของนางสาวสริตา จงนอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา ผู้เข้ารับการคัดเลือกพัฒนากรขวัญใจชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านวังหินซา ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา โดยมีนายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา และผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นได้เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าและการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)