ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.หนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

“พช.หนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

“พช.หนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
วันนี้ 3 มิถุนายน 2564 ⏰ 10.30 น.
นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 10 และ
นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ.2564 และกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สำหรับการวางแผนเตรียมความพร้อมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเลิศ ในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางระบบ zoom meeting
นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำเกณฑ์ในการประกวด เน้นผลงานที่ทำมาแล้วเน้นชี้ในเห็นตัวชีวัดก่อนและหลัง เน้นไปที่ครัวเรือนทุกครัวเรือนโดยชี้ให้เห็นชัดเจนเกิดความหน้าเชื่อถือ มีการจัดเรียงข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ หมู่บ้าน คุ้ม และรายครัวเรือนพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนงานการปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2 5 กระบวนงานให้เกิดรูปธรรม
1) ความต่อเนื่องคือพลัง
2)ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในวันนี้
3)ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4)จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม
5)ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง
โดยมีจุดเน้นย้ำคือการสร้างแตกต่าง ของการขับเคลื่อนงาน
ในส่วนบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างความผู้นำได้อย่างไร รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง
นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ได้ให้คำแนะนำในเรื่องความชัดเจนตามเกณฑ์การประกวดฯ การจัดทำเอกสารให้ชัดเจนชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างก่อนดำเนินการหลังดำเนินการในระยะ 3 เดือน ปนะกอบกับการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ เช่นการเก็บยอดจำหน่ายพืชผัก และการสร้างนวัตกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วม
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลที่มีผลงานระดับดีเลิศ ในประเทศ ดังนี้
1. การจัดทำแบบเสนอโครงการฯ 100,000 บาท ต้องเสนอโครงการฯ ที่อนุมัติแล้วส่งกรมฯ ภายใน 11 มิถุนายน 2564
2. การจัดทำข้อเสนอร่างโครงการฯ 1 ล้านบาท ส่งกรมฯ ภายใน 11 มิถุนายน 2564
3. การกำหนด และการเตรียมความพร้อมด้านคน สถานที่ และวิธีการนำเสนอหรือประกวด
4. การจัดทำเอกสารยรรยายสรุป วีดีทัศน์ และการตอบคำถาม
5. การประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านในตำบลหัวนา ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook โดยมีวิธีการติดแฮดแท๊ก
#ผู้นำกา“พช.หนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
วันนี้ 3 มิถุนายน 2564 ⏰ 10.30 น.
นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 10 และ
นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ.2564 และกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สำหรับการวางแผนเตรียมความพร้อมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเลิศ ในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางระบบ zoom meeting
นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำเกณฑ์ในการประกวด เน้นผลงานที่ทำมาแล้วเน้นชี้ในเห็นตัวชีวัดก่อนและหลัง เน้นไปที่ครัวเรือนทุกครัวเรือนโดยชี้ให้เห็นชัดเจนเกิดความหน้าเชื่อถือ มีการจัดเรียงข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ หมู่บ้าน คุ้ม และรายครัวเรือนพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนงานการปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2 5 กระบวนงานให้เกิดรูปธรรม
1) ความต่อเนื่องคือพลัง
2)ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในวันนี้
3)ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4)จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม
5)ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง
โดยมีจุดเน้นย้ำคือการสร้างแตกต่าง ของการขับเคลื่อนงาน
ในส่วนบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างความผู้นำได้อย่างไร รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง
นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ได้ให้คำแนะนำในเรื่องความชัดเจนตามเกณฑ์การประกวดฯ การจัดทำเอกสารให้ชัดเจนชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างก่อนดำเนินการหลังดำเนินการในระยะ 3 เดือน ปนะกอบกับการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติ เช่นการเก็บยอดจำหน่ายพืชผัก และการสร้างนวัตกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วม
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลที่มีผลงานระดับดีเลิศ ในประเทศ ดังนี้
1. การจัดทำแบบเสนอโครงการฯ 100,000 บาท ต้องเสนอโครงการฯ ที่อนุมัติแล้วส่งกรมฯ ภายใน 11 มิถุนายน 2564
2. การจัดทำข้อเสนอร่างโครงการฯ 1 ล้านบาท ส่งกรมฯ ภายใน 11 มิถุนายน 2564
3. การกำหนด และการเตรียมความพร้อมด้านคน สถานที่ และวิธีการนำเสนอหรือประกวด
4. การจัดทำเอกสารยรรยายสรุป วีดีทัศน์ และการตอบคำถาม
5. การประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านในตำบลหัวนา ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook โดยมีวิธีการติดแฮดแท๊ก
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้
#ที่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแชร์ขั้นตอนการทำงาน และวิถีชีวิตของชาวตำบลหัวนา
และได้เน้นย้ำผลการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ดังนี้
1. การต่อยอดงบประมาณที่ได้รับ
2. นวัตกรรมใหม่ในการขับเคลื่อนชุมชน
3. กลยุทธในการบูรณาการและเครือข่ายในการบริหารจัดการชุมชน
4. กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
5. ขีดความสามารถของหมู่บ้านในการสร้างความมั่นคงทางอาหารดูแลคนและจัดสวัสดิการในชุมชนขยายผลได้ทั้งอำเภอ
ด้านนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”
– ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
– ต่อยอดผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้รอบด้าน
จากนั้นในช่วงบ่ายนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมบ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการรักษาสภาพของแหล่งท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตโควิด 19
ในเวลา 16.00 น. ติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงของนายโภคิน หมู่โสภิณ บ้านหนองปิง หมู่ที่ 6 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
และเวลา 17.20 น. เดินทางเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินของวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู วิทยาเขตเทวาผ้าไทย บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

🌟หนองบัวลำภู🌟
🏔เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰รเปลี่ยนแปลง
#ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้
#ที่บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแชร์ขั้นตอนการทำงาน และวิถีชีวิตของชาวตำบลหัวนา
และได้เน้นย้ำผลการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ดังนี้
1. การต่อยอดงบประมาณที่ได้รับ
2. นวัตกรรมใหม่ในการขับเคลื่อนชุมชน
3. กลยุทธในการบูรณาการและเครือข่ายในการบริหารจัดการชุมชน
4. กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
5. ขีดความสามารถของหมู่บ้านในการสร้างความมั่นคงทางอาหารดูแลคนและจัดสวัสดิการในชุมชนขยายผลได้ทั้งอำเภอ
ด้านนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”
– ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
– ต่อยอดผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้รอบด้าน
จากนั้นในช่วงบ่ายนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมบ้านตาดไฮ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการรักษาสภาพของแหล่งท่องเที่ยวในช่วงวิกฤตโควิด 19
ในเวลา 16.00 น. ติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงของนายโภคิน หมู่โสภิณ บ้านหนองปิง หมู่ที่ 6 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
และเวลา 17.20 น. เดินทางเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินของวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู วิทยาเขตเทวาผ้าไทย บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

🌟หนองบัวลำภู🌟
🏔เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰

(Visited 1 times, 1 visits today)