ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี”

“พช.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี”

“พช.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี”
วันนี้ < 27 พฤษภาคม 2564 > ⏰ 08.30 น.
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ระดับครัวเรือน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล (ครัวเรือนนายสถิตย์ วงษ์ภูธร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
– เข้าแถวเคารพธงชาติ/สวดมนต์ไหว้พระ/กล่าวคำปฏิญาณ
– กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและต้นพะยูง เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
– กิจกรรมเอามื้อสามัคคี
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน เพื่อพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เอื้อต่อการใช้งานเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ให้กับครัวเรือนอื่นๆ ในพื้นที่ ด้วยการนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ฯและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ฟื้นฟูวิถีชีวิตที่ดีงามในอดีตผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ครัวเรือนต้นแบบ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 30 คน
🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰
(Visited 1 times, 1 visits today)