ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัววิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตา

เปิดตัววิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตา

🔆 หนองบัวลำภู 🔆
⛰เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว⛰
วันนี้ < 16 กันยายน 2563 > ⏰ 10.00 น.
นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเปิดตัววิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ณ ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจากทั้ง 6 อำเภอ สื่อมวลชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ถือว่าเป็นแนวคิดที่จะสืบสานองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าให้สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน อีกรูปแบบที่สนใจ ถือเป็นต้นแบบในการสืบสานภูมิปัญญา ภายใต้แนวคิด ประชาชนสอนประชาชน บริหารจัดการโดยประชาชนและประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ กระผมขอเรียนให้ทุกทนทราบว่าจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรม ประเพณี ที่หลากหลาย และผ้าทอพื้นเมืองที่โดดเด่น สวยงาม ประณีต สร้างความน่าอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็น มีการสรรค์สร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลอย่างมากมาย ดังนั้น วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ที่จัดตั้งขึ้นนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนร้องค์ความรู้ด้านผ้าทอพื้นเมือง สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาผสมผสานกับแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะช่วยกันผลักดันให้สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นรูปธรมที่เห็นผลชัดเจนขึ้นก็คือการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ตามบทบาท ภารกิของแต่ละภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน
รวมไปถึงภาคประชาชนที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง นอกจากนี้การรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ตามโอกาสที่เหมาะสมก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราสมารถช่วยกันทำได้ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
ด้านนายอำพล ลมปลิว พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู เพื่อสืบสาน ส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้และเครื่องแต่งกายในจังหวัดหนองบัวลำภู รวมไปถึงผู้ที่สนใจ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 150 กลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการจัดตั้งวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักด้านผ้าทอ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการ ดำเนิงานจากส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จังหวัดหนองบัวลำภูกำหนดจัดตั้งวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู จำนวน 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา ตำบลโพธิ์ชัยอำเภอเมืองฯ และ
2. กลุ่มทอผ้าบ้านนาคำไฮ (เทวาผ้าไทย) ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองฯแห่งนี้
ซึ่งจากกระบวนการขับเคลื่อนงาน ได้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานของวิชชาลัย พร้อมกำหนดและพัฒนาหลักสูตรของวิชชาลัย ซึ่งจะมีทั้งหลักสูตรสำหรับฝึกอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะไปประกอบอาชีพ และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยว รวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 26 หลักสูตรและได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอาชีพไปแล้ว
ด้านนางสุมามาลย์ เตจ๊ะ ประธานกลุ่มผ้าเย็บมือขวัญตา ในฐานะตัวแทนวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ได้นำเสนอกิจกรรมที่วิชชาลัยฯ ขวัญตา ได้จัดกิจกรรมทดลองจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง คือ
1) หลักสูตรออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ระหว่างวันที่ 2-11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 20 คน
2) หลักสูตรย้อมสีธรรมชาติและทำผงสีแห้ง ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมกิจกรมป็นประชาชนทั่วไปในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 40 คน
3) หลักสูตรสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด จำนวน 30 คน นอกจากนี้ ยังมีแผนเปิดการเรียนการสอนในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ อีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรต่อเนื่องการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับการจัดตั้งวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู เป็นกิจกรรมโครงการที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ถ่ายทอด สืสานภูมิปัญญาอันทรงคุณคำของจังหวัดต่อไปยังรุ่นลูก รุ่นหลานและวิชชาลัยผ้ทอหนองบัวลำภู ขวัญตา มุ่งมั่นที่จะสร้างเมืองหนองบัวลำภู ให้เป็นเมืองแฟชั่น และจะสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ของหนองบัวลำภู ภายใต้หลักสูตรของงวิชชาลัย
ผ้าทอหนองบัวลำภู
🧶 และขอประชาสัมพันธ์ครับ !!!! สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญผู้ที่สนในเรียนรู้การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า ในระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2563 จำกัดจำนวนเพียง 40 คน โดยกำหนดฝึกอบรม 2 จุด คือ
1. วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตา หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองฯ และ
2. วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู เทวาผ้าไทย ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เงื่อนไข ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร 10 วัน (เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดหนองบัวลำภูเท่านั้น)
สนใจสอบถามเพิ่มเติม 042-316728
หรือ เบอร์โทร/ไอดีไลน์ 0868503303
(Visited 1 times, 1 visits today)