ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด

การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด

กลุ่มงานสารสนเทศฯ ดำเนินการขยายผลการใช้งานโปรแกรม CIA : Community Information of Radar Analysis ในระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2559

(Visited 1 times, 1 visits today)