หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

      

   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยจังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินงานตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2552-2559 มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ทั้งสิ้น จำนวน 58 หมู่บ้าน ซึ่งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และสามารถเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ ได้

ภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนากลาง

ภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโนนสัง

ภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอศรีบุญเรือง

ภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสุวรรณคูหา

ภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนาวัง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)