หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไฟล์นำเสนอหมู่บ้านสารสนเทศเพื่ิอพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ปี 2560 บ้านใหม่ศรีทอง

ไฟล์นำเสนอหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2559 บ้านศรีวิไล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ไฟล์นำเสนอหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ  บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

ไฟล์นำเสนอหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ บ้านนาแก ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

 

(Visited 1 times, 1 visits today)