จปฐ

  ข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหน ในช่วงระระเวลาหนึ่งๆ และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมุ่บ้านอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาชนบทของประเทศ   โดยจะมีการจัดเก็บทุกปี

หัวใจของข้อมูล จปฐ.คืออะไร
                 หัวใจของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แท้จริงแล้วอยู่ที่ “ประชาชน” ที่สามารถทราบปัญหา “ตนเอง” เวลาที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประชาชนจะทราบทันทีว่า “เขามีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร ขาดข้อใด” โดย จปฐ.เป็นเสมือนวัฏจัตรที่สามารถช่วยในการปรับปรุงตนเอง คำว่า “ตนเอง ในที่นี้ยังหมายรวมถึง “หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด” อีกด้วย เพราะการจัดเก็บข้อมูล จปฐงจะมีการนำข้อมูลมาสรุปภาพรวมในแต่ระดับ ตั้งแต่หมู่บ้านเรื่อยไปจนถึงระดับจังหวัดและประเทศ

  จังหวัดหนองบัวลำภูบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนฯ ทั้งข้อมูล จปฐ.  ในปีงบประมาณ 2560 ตามขั้นตอนและแผนงาน ได้ข้อมูลทั้งหมดจำนวน 101,679 ครัวเรือน โดยมีผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ปี 2560 เป็นดังนี้ 

 

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ปี 2560 คลิ๊กที่นี่!!!

ข้อมูลทั่วไป  คลิ๊กที่นี่!!!

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ทั้ง 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด  คลิ๊กที่นี่!!!

หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด

 1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป  !ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้!
 2. เด็กแรกเกิด ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน คลิ๊กที่นี่!!!
 3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค !ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้!
 4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน คลิ๊กที่นี่!!!
 5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม คลิ๊กที่นี่!!!
 6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี คลิ๊กที่นี่!!!
 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที คลิ๊กที่นี่!!!

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม  มี 7 ตัวชี้วัด

 1. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร คลิ๊กที่นี่!!!
 2. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน !ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้!
 3. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน คลิ๊กที่นี่!!!
 4. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ คลิ๊กที่นี่!!!
 5. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ คลิ๊กที่นี่!!!
 6. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี คลิ๊กที่นี่!!!
 7. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คลิ๊กที่นี่!!!

หมวดที่ 3 การศึกษา  มี 5 ตัวชี้วัด

 1. เด็กอายุ 3 – 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน !ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้!
 2. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คลิ๊กที่นี่!!!
 3. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า คลิ๊กที่นี่!!!
 4. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ !ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้!
 5. คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ คลิ๊กที่นี่!!!

หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้  มี 4 ตัวชี้วัด

 1. คนอายุ 15 – 59 ปีเต็ม มีอาชีพและรายได้ คลิ๊กที่นี่!!!
 2. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ คลิ๊กที่นี่!!!
 3. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี คลิ๊กที่นี่!!!
 4. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน คลิ๊กที่นี่!!!

หมวดที่ 5 ค่านิยม  มี 8 ตัวชี้วัด

 1. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา  คลิ๊กที่นี่!!!
 2. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คลิ๊กที่นี่!!!
 3. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คลิ๊กที่นี่!!!
 4. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน !ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้!
 5. คนพิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน !ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้!
 6. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน !ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ในตัวชี้วัดนี้!
 7. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่!!!
 8. ครอบครัวมีความอบอุ่น คลิ๊กที่นี่!!!

    หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการนำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-316728

(Visited 1 times, 1 visits today)