กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

      สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกองทุนของชุมชนในรูป  “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ภายใต้ปรัชญา “ใช้หลักการออมทรัพย์เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาคน”  เพื่อให้คนในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเงินทุนประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็น โดยการบริหารจัดการของสมาชิกและช่วยเหลือแบ่งปันกันในชุมชนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม 5 ประการ  คือ ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ความเห็นอกเห็นใจ  และความไว้วางใจในหมู่สมาชิก

        ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งสิ้น จำนวน   266 กลุ่ม ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)