กชช.2ค.

       ข้อมูล กชช.2ค คือ ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปีทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง
(ตัวชี้วัดใดบ้าง) ที่ควรได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านได้เป็น 3 ระดับ คือ
หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง)
หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)
หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้า่วหน้า)

   ข้อมูล กชช.2ค เป็นข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ที่ทำให้สามารถรู้สภาพปัญหาของหมู่บ้านซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหา
ให้แก่ ่หมู่บ้านและตำบล ของ อบต./สภาตำบล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ข้อมูล กชช.2ค เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการจัดเก็บทุกสองปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 โดยการตรวจสอบ ข้อมูลที่มีอยู่แล้วของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสัมภาษณ์จากกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้รู้ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ/กิ่งอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

ทั้งนี้ ในปี 2560 อยู่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค. ซึ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการนำข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-316728

(Visited 1 times, 1 visits today)