ข่าวประชาสัมพันธ์

การประสานความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , กรมการพัฒนาชุมชน กับจังหวัดหนองบัวลำภู