ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับเกียรติจากนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนดดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนใน ๓ เรื่องได้แก่ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในโอกาสนี้ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทางและให้ข้อแนะนำแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แห่งความสุขเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กับ หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย และ พัฒนาการอำเภอทั้ง 6 อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมขน ประจำปี พ.ศ.2562

(Visited 1 times, 1 visits today)