สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสงวน มะเสนา

พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ผลการประกวดนักออกแบบ Fashion Designer โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ส่งเสริมการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2018 ประจำปีงบประประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ผลการประกวดนักออกแบบ Fashion Designer โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ส่งเสริมการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2018 ประจำปีงบประประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้าง